Пелетната горелка TORCH, която е основна част на отоплителната система на пелети TORCH, притежава единствен по рода си алгоритъм “Power-o-Temp”, за изменение на поведението на горелката по време на работа.

    Благодарение на алгоритма Power-o-Temp, внедрен в микропроцесорното управление на системата „TORCH Control Unit”, горелката изменя плавно своята мощност на стъпки от 0,5kW, в много широк диапазон - от минималната мощност 3kW до максималната 20(30)kW. Скоростта с която горелката TORCH преминава от една стъпка на мощността на друга или не променя мощността си, е в строга математическа зависимост от темповете на нарастване/намаляване на изходната температура на система и разликата ѝ с желаната от потребителя. По този начин системата е в състояние да подържа постоянна температура на водата на изхода, като отклонение от зададената температура, дори при рязка промяна на необходимата топлинна енергия (например отваряне или затваряне на вентила на един или повече радиатори) остава в границите ±2,5C ° от зададената температура.

 

    За да се покажат нагледно предимствата на система TORCH с алгоритъм „Power-o-Temp“ пред друга пелетна горелка с възможност за промяна на мощността, ще направим сравнение на поведението на двете в три различни ситуации . Сравнение с горелка работеща в режим „ON/OFF” е излишно да се прави, поради факта че такава горелка работи с поне 30% по-ниска ефективност, дори сравнено с горелка с обикновена промяна на мощността.

    Използваните графики илюстрират промяната във времето на необходимата отоплителна мощност, показана със синя линия. В зелено за защриховани зоните, в които съответната горелка произвежда повече от необходимата ѝ в момента топлинна енергия. Зоните защриховани в червено показват моментите, в който горелката произвежда по-малко от необходимата ѝ енергия.

  • Излишък на енергия, означава увеличаване на топлинните загуби.
  • Недостиг на енергия, означава възможност временно температурата в отопляваните помещения да спадне и да се изпита дискомфорт. 

    Първа ситуация: Плавна промяна на необходимата отоплителна мощност,  което може да се наблюдава при плавно отваряне на вентил с електрозадвижка.

Сравнението показва, че системата TORCH реализира по-малък излишък на топлинна енергия, което я прави по-икономична. Освен това, системата позволява да се сведат до минимум зоните с недостиг, което предотвратява възможността да се изпита дискомфорт.

 

Втора ситуация: Рязка промяна на необходимата отоплителна мощност,  което може да се наблюдава, ако се отворят или затворят до край вентила на един или повече радиатори.

Благодарение на това, че системата TORCH се стреми да опише възможно най-точно графиката на необходимата топлинна енергия във всеки един момент от време, тук също реализира по-малък излишък на топлинна енергия, което намалява разхода на пелети. Същевременно системата намалява зоните с недостиг, което предотвратява възможността да изпитваме дискомфорт.

Предимството се крие във възможността на управлението „TORCH Control Unit”, да преценява с каква скорост да променя (намалява/увеличава/запазва) мощността на горелката.

 

Трета ситуация: Първоначално пускане на система (на студено)

Горелката TORCH постига максимално бързо необходимата мощност, като следвайки изменението на температурата на изходящата вода от котела, изменя темповете на нарастване на мощността, като с това успява бързо да сгрее сградата, без да реализира последващ голям излишък на енергия.

 

    Когато става въпрос за това една отоплителна система да бъде икономична, високият  Коефициента на полезно действие (КПД), който в случая на система TORCH достига 92%, не е достатъчен. Важно е също така, да се натрупва минимално количество излишна топлинна енергия, задача с която система TORCH, работеща с алгоритъм Power-o-Temp се справя отлично.

 

Напишете коментар