Гаранция

3 години безплатна гаранция

 

Отоплителна система на пелети Torch се предлага с пълна безплатна гаранция от 2 години. След изтичането на 2-те години, Термосиликат ООД запазва правото си да направи инспекция на начина на експлоатиране на системата, и в случай на периодична неправилна експлоатация, да не удължи гаранцията с още 1 година. Ако след втората година системата не бъде инспектирана, то тя се ползва автоматично с 3 години гаранция.

Общата гаранция от 3 години е валидна за всички части на системата без изключение.

Разходите по доставка на частите за ремонт до мястото за сервизиране, са за сметка на ползвателя на системата.

Фирма Термосиликат ООД предлага и след гаранционна поддръжка на системите.

За всички системи то вида Torch II е необходимо при пускане на системата да е активиран вграденият интернет модул и Термосиликат ООД да бъде уведомена за предстоящото пускане.

Гаранцията отпада при:

  • Дефекти, възникнали в резултат на умишлена повреда.
  • Опит за отстраняване на повредата от неупълномощени лица;
  • Опит за подправяне на гаранционната карта, фабричния номер или друга документация;
  • Повреди, настъпили вследствие на природни бедствия (гръмотевици, наводнения, земетресения, пожари и др.), от токови удари, от попадането на течности и инсекти в изделието и др.;